หากสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยากลในเมืองไทย จะพบว่ามีมาตั้งแต่ปลายสมัยสุโขทัย คาบเกี่ยวต้นสมัยอยุธยา เลยทีเดียว แต่มาได้รับการบันทึกเป็นเรื่องราว ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเรื่องราวของวิทยากลในเมืองไทย ก็ขาดหายไปจากบันทึกประวัติศาสตร์ จนช่วงหลังสงครามโลก ครั้งที่สอง จึงมีเรื่องราวของวิทยากล ในเมืองไทย ให้พบเห็นอยู่บ้าง แต่ก็น้อยเต็มที
       ว่ากันว่า วิทยากลในเมืองไทยไม่ได้เริ่มต้นจากบนเวที แต่เริ่มต้นจาก กลกลางแปลง หรือกลขายยา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาวจีนและชาวอินเดียที่อพยพมาเมืองไทยในสมัยนั้น คนไทยก็เริ่มต้นจากการ เป็นลูกมือในคณะ แล้วอาศัยครูพักลักจำร่ำเรียนกันมา สืบทอดสู่ลูกหลาน ลูกศิษย์
       ในช่วงราวปี พ.ศ. 2520 กลกลางแปลง หรือกลขายยา ก็ลดจำนวนน้อยลง ประกอบกับการ ล้มหายตายจาก ของหัวหน้าคณะ ทำให้ลูกศิษย์ต่างๆ เหล่านั้น ต้องเปลี่ยนรูปแบบการแสดงไปสู่ การแสดง ตามร้านอาหาร ภัตตาคาร และคาเฟ่ ประจวบกับมีการแสดงวิทยากลจากต่างประเทศ ซึ่งออกอากาศทาง โทรทัศน์เป็นประจำ ทำให้มีนักมายากลจัดตั้งคณะการแสดง ของตนขึ้นมากมาย หลายคณะ ในลักษณะ ต่างคนต่างลอกเลียนแบบซึ่งกันและกัน แย่งกันหางานแสดง แข่งขันกันตัดราคา ให้ร้ายป้านสีคณะอื่น เรียกได้ว่าแข่งกันทุกรูปแบบ ยกเว้นเรื่องคุณภาพ เป็นเหตุให้ภาพลักษณ์ของ วิทยากล ภาพลักษณ์ของนักมายากลถูกทำลายไปอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์     จึงได้มีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นนักวิทยากลที่ห่วงใยในอนาคตของศิลปะแขนงนี้
           คือ   1. นายแมน รัตนพิทักษ์
                  2. นายธนา งามวัฒน์
                  3. นายนเรนทร์ ศราภัยวานิช
     ได้ปรึกษาหารือกันขึ้นและมีความเห็นตรงกันว่าควรจะจัดตั้งองค์กรขึ้นมา เพื่อรวมนักมายากล ในเมืองไทยเข้าด้วยกัน ให้มีจุดมุ่งหมายและแนวทางอันเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ดุจพี่น้อง จึงได้ชักชวนคณะวิทยากล ในเมืองไทยทุกคณะ ร่วมจัดตั้งองค์กรวิทยากลขึ้น ภายใต้ชื่อว่า "ชมรมนักมายากลอาชีพแห่งประเทศไทย" แต่ต่อมาภายหลังได้เห็นสมควร ให้ชมรมฯ เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อต้อนรับผู้สนใจ ที่ไม่ใช่นักมายากล อาชีพด้วย จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "ชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทย Magic Society of Thailand"
           ชมรมฯ ได้มอบหมายให้ นายชาลี ประจงกิจกุล เป็นผู้ออกแบบสัญลักษณ์ของชมรมฯ เป็นรูปแผนที่ ประเทศไทยบนพื้นโลก อยู่ภายในหมวกทรงสูง ล้อมด้วยไม้แวนด์ ซึ่งหมายถึง การยกระดับวิทยากล ของประเทศไทยสู่ระดับโลก
          ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2528 นักมายากลได้รวมตัวกัน ที่ห้องอาหาร เวลคัม คาเฟ่ ถนนเพรชบุรีตัดใหม่ และร่วมแสดงเจตนาที่จะรวมตัวกันเข้าเป็นสมาชิกของชมรมฯ เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ภายใต้เจตนารมณ์ของชมรมฯ และพร้อมใจกันกำหนดให้
                วันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบของชมรมฯ
           จากนั้นสมาชิกของชมรมฯ จึงพร้อมใจกันแต่งตั้งให้ นายแมน รัตนพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมวิทยากลแห่งประเทศไทย เป็นคนแรก ต่อมา ทุกวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี สมาชิกชมรมฯ จึงได้มีการเลือกและแต่งตั้งให้ผู้ที่มีความสามารถ และความเหมาะสม ขึ้นดำรงตำแหน่ง ประธานชมรมฯ, พร้อมกับได้รับสร้อยสะพายโลหะ คล้องคอ จารึกชื่อประธานปัจจุบัน และที่พ้นวาระ เพื่อเป็นเกียรติ (ปัจจุบันได้สูญหายไปอย่างน่าเสียดาย)
         รายนามประธานชมรมฯ เรียงตามวาระ
           1. นาย แมน รัตนพิทักษ์ (Dr.Man) ปี พ.ศ. 2528 - 2529
           2. นาย แมน รัตนพิทักษ์ (Dr.Man) ปี พ.ศ. 2529 - 2530
           3. นาย นเรนทร์ ศราภัยวานิช (Superman) ปี พ.ศ. 2530 - 2531
           4. นาย แมน รัตนพิทักษ์ (Dr.Man) ปี พ.ศ. 2531 -2532
           5. นาย ธนา งามวัฒน์ (Prince Yamaha) ปี พ.ศ. 2532 - 2533
           6. นาย นเรนทร์ ศราภัยวานิช (Superman) ปี พ.ศ. 2533 - 2534
           7. นาย นเรนทร์ ศราภัยวานิช (Superman) ปี พ.ศ. 2534 -2535
           8. นาย สัณห์ ขยันเขียน (Sunny) 5 พ.ค. 2535 - 5 พ.ย. 2535 ได้ลาออก นาย นเรนทร์ ศราภัยวานิช และนายเกษม วรพิทักษ์ รักษาการแทนจนถึง 5 พ.ค. 2536
           9. นาย ธีร์ธวัช ทรรพนันทน์ (S.Bell) ปี พ.ศ. 2536 -2537
           10.นายภวัต พสิฐสกุล (Joey & Zacha) ปี พ.ศ. 2537 - 2538
           11. นาย นเรนทร์ ศราภัยวานิช (Superman) ปี พ.ศ. 2538 - 2539
           12. นาย ธนา งามวัฒน์ (Prince Yamaha) ปี พ.ศ. 2539 - 2540
           13. นายสมพงศ์ อุทัยเฉลิม (Asvin) ปี พ.ศ. 2540 - 2541
           14. นายสมศักดิ์ ชำนาญยุทธกุล (Joey & Zacha) ปี พ.ศ. 2541 - 2542
           15. นาย ธนา งามวัฒน์ (Prince Yamaha) ปี พ.ศ. 2542 - 2543
           16. นาย ธนา งามวัฒน์ (Prince Yamaha) ปี พ.ศ. 2543 - 2544
           17. นายเกษม วรพิทักษ์ (Kasem Magic) ปี พ.ศ. 2544 - 2545
           18.
นายภวัต พสิฐสกุล (Joey & Zacha) ปี พ.ศ. 2545 - 2546
           19. นายภวัต พสิฐสกุล (Joey & Zacha) ปี พ.ศ. 2546 - 2547 (รักษาการเนื่องจากการเลือกตั้งไม่ถูกต้องตามกฏระเบียบ)
           20. นาย สมบัติ จิตต์มั่นคงกุล  ปี พ.ศ. 2550 -

รายชื่อคณะบริหารชมรมนักแสดงมายากลนานาชาติ (ประเทศไทย) ปี 2007 และสมาคม International Brotherhood of Magicians (I.B.M.) Ring No. 369

Mr.Sombat Chitmankongkul President
นาย สมบัติ จิตต์มั่นคงกุล ประธาน

Mr.Mithy Torrent Vice President
มิสเตอร์ ไมตี้ ทอเรนท์ รองประธาน

Mr.Panumas Hirunmas Vice President Activity
นาย ภานุมาศ หิรัญมาศ รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม

Mr.Veera Nimwanadon Vice President Connection
นาย วีระ นิ่มวนาดอน รองประธาน ฝ่ายประสานงาน

Mr.Tom Schubert Secretary
มิสเตอร์ ทอม ชูเบิร์ท เลขาธิการ

Mr.Mike Arter Connection
มิสเตอร์ ไมค์ อาร์เทอร์ ฝ่ายประสานงาน

Mr.Komkrit Lippanon Connection
นาย คมกริช ลิปภานนท์ ฝ่ายประสานงาน

Miss Salchol Kingwong Treasury
น.ส.สายชล กิ่งวงค์ เหรัญญิก

Mr.Pracha Leelasuwanit Activity
นายประชา ลีลาสุวณิชย์ ฝ่ายกิจกรรม